TPUUYKULYE LMYOYUEULYE TELPNEODBGY MEUEOIS ВBVPMECHBOYK CHEO: JMEWPULMETPYTKHAEE MEYUEOYE

uLMETPFETBRYS (ULMETPPVMYFETBGYS, ULMETPYTPCHBOYE) - NEFPDYLB, YNEAEBS GEMSHA PVMYFETBGYA CHEOSCH B TEHMSHFBFE CHCHEDEOYS uur, het RTPUCHPYBMSHOSCHICHEF UREGYBMSHOSCHICHEDEOYS UREGYBMSHOSCHICHEF.

ULMETPFETBRYS - UZHELFYCHOSCHK NEFPD MEYUEOYS CHBTYLP'OPZP UYODTPNB Y UCHSBOOSHI U OYN ZhHOLGYPOBMSHOSHI OBTHYEOIK. oEUPNOUSHCHN DPUFPYOUUFCHPN ULMETPFETBRY UMKHTSIF OE FPMSHLP RTECHPUIPDOSCHK LPUNEFYUEEULIK YZHELF, OP YYUYUEEOOPCHEE UYNRFPNPNPCH JBOJELF. rTY OEPVIPDYNPUFY ULMETPFETBRYA NPTSOP RTPCHPDYFSH NOPZPLTBFOP.

rTERBTBFSch, YURPMSHHAEYEUS B OBUFPSEEE CHTENS LCA ULMETPYTPCHBOYS CHBTYLPOP TBUYYTEOOSCHI Cheo J FEMEBOZYLFBYK, SCHMSAFUS DEFETZEOFBNY - RTPYCHPDOSCHNY TSJYTOSCHMY CHYMPY. l RETCHSCHN PFOPUYFUS FEFTBDEGYMUHMSHZHBF OBFTYS, LP CHFPTSCHN - RPMYDPLBOPM (MBHTPNBLTPZPM). dBOOCHE RTERBTBFSCH CH OBYUIFEMSHOPK UVEREY PFCHEYUBAF FTEVPCHBOYSN, RTEDYASCHMSENSCHN L "IDEBMSHOPNKH" ULMETPBOBOFKH, LPFPTSCHK DPMTSEO:

 • IPTPYP TBUFCHPTSFSHUS CH ZHYUPMPZYUEEULPN TBUFCHPTE
 • PLBSCHCHBFSH FPMSHLP MPLBMSHOPE ChP'DEKUFCHYE, VKHDKHYUY YZHELFYCHOSCHN CH PRTEDEMЈOOPK RPTPZPCHPK LPOGEOFTBGYY, J VEPRBUOSCHN RTY TBCHDEOO
 • DEKUFFCHPCHBFSH FPMSHLP RTY DMYFEMSHOPN LPOFBLFE U YOFYNPK, VKHDKHYUZHELFYCHOSCHN CH ABOBI CHEOPJOPZP UFBBB, J VEPRBUOSCHN CHFTCHPOBI VSCHUPLP
 • VSHFSH DPUFBFPYUOP NPESHOSCHN DMS ULMETPYTPCHBOYS DBCE UBNSHI LTKHROSCHI CHEO CHSCHCHCHBS RPCHTETSDEOYS PLTHTSBAEYI FLBOEK RTY LLUFTBCHBGBGBGY
 • VSCHFSH WEBVPMEOOOOOSCHN RTY CHCHEDOYY
 • VSHFSH OEDPTPZYN

FEFTBDEGYMUKHMSZHBF OBFTYS Y RPMIDPLBOPM, LBL CHYDE TBUFCHPTB, FBL Y REOSCH, CH LCHYCHBMEOFOSCH LPOGEOFTBGYSI PVMBDBAF WHIPDOPK CHZHOUPUEFUESHAFU. oE VSCHMP PFNEYUEOP TBMYUYK NETSDKH DCHHNS RTERBTBFBNY CH PFOPYEOY DPUFEYTSEOIS YUYUEEEOPCHEOIS UPUHDPCH YMY RPVPYUOSCHI SCHMEOIK. ULMETPFETBRIS U YURPMSHUPCHBOYEN DEFETZEOFFCH RTYIBOBOB VEPRBUOPK. rTY FPN CHUЈ TCE YNEEFUS OEVPMSHYPE LPMYUEUFCHP UPPWEEOIK PV BMMETZYUEULYI TEBLGYSI.

uPChTENEOOSchE ULMETPBOFSCH CHSCHSCHCHBAF OBYUYFEMSHOPE RPCHTETSDEOYE ODPFEMYS J UHVODPFEMYBMSHOSCHI UFTHLFHT, YUFP RTYCHPDYF A PVTBPCHBOYA B RTPUCHEFE CHEOSCH UREGYZHYYUEULPZP UZHUFLB LTPCHY, RTELTBEEOYA LTPCHPFPLB RP OEK Q, W RPUMEDHAEEN, RTECHTBEEOYA CHEOSCH B ZHYVTPOSCHK FJC. GEMSHA ULMETPFETBRY SCHMSEFUS OE DPUFEYTSEOE FTPNVPB CHEOSCH, LPFPTSCHK NPTSEF TELBOBMYSPCHBFSHUS, B YNEOOOP DPUFEYTSEOE ZHYVTPETPBB (ULM) h LFPN UMKHYUBE TEHMSHFBF LCHYCHBMEOFEO IYTHTZYUEEULPNKH MEUEEOYA.

LPNNEOFBTIK. ULMETPFETBRYA DPMTSEO CHCHRPMOSFSH FPMSHLP CHTBYU-IYTHTZ YMY UPUKHDYUFSHK IYTHTZ, RTPYEDYK RPDZPFPPCHLH RP ZHMEVPMPZYSTO, Y TEZKHMFKH.

7.1. rPLBBOYS

ULMETPFETBRYY NPZKHF VSCHFSH RPDCHETZOHFSH MAVSHE FIRSCH TBUYTEOSCHE CHEO, CH FPN YUYUME TEFILKHMSTOCH CHEOCH Y FEMEBOZYLFBYY, NBZYUFTBMSCHESCHESCHO RPDL.

rPLBBOYS L ULMETPFETBRY PRTEDEMSEF UREGEYBMYUF, PWMEDHAEYK VPMSHOPZP, O PUPCHBOY LMYOYUEULPK LBTFYOSCH, DBOOSHI BOBBOB TSPYMEYOBYOP.

rTY TEFYLHMSTOPN CHBTYLPYE Y FEMEBOZYLFBYSI PVCHYUOP RPLBBOYEN L ULMETPFETBRY UMKHTSIF LPUNEFYUEULIK DEZHELF RT HUMPCHY YFMEBOZYLFBYSI RPG IEE PDOYN ChPUNPTSOCHN RPLBBOYEN L ULMETPYTPCHBOYA RTY DBOOPK ZHPTNE ITPOYEULPZP BVPMECHBOYS CHEO UMHTSIF LTPCHPFEEOEYE YL FEMEBOZBOZ.

rTY CHBTYLP'OPK VPMEOY RPLBBOYEN L ULMETPFETBRY UMKHTSYF YUPMYTPCHBOOBS FTBOUZHPTNBGYS RTYFPLPCH NBZYUFTBMSHOSHI RPDLUPCHOYEN L ULMETPFETBYE.

uLMETPYTPChBOYE UFCHPMPCH VPMSHYPK J NBMPK RPDLPTSOSCHI Cheo, RETZHPTBOFOSCHI Cheo CHPNPTSOP, OP DPMTSOP RTPCHPDYFSHUS RPD IP-LPOFTPMEN ZHMEVPMPZHP YNEAYKYNPMPZPN.

LPNNEOFBTIK. u HYUEFPN NEOSHYEK YZHELFYCHOPUFY ULMETPYTPYTPCHBOYS NBZYUFTBMSHOSHI Y RETZHPTBOFOSH CHEO CH UTBCHOOY U RTSNSCHNY Y LODPCHBBBMSHPUPSHUPUCHNYU.

7.2. rTPFYCHPRPLBBOYS

 • YYCHEUFOBS BMMETZYS OVER ULMETPBOF
 • FSTSЈMSCHE UYUFENOSCHE ЪBVPMECHBOYS
 • FSTSЈMBS ZEOETBMY'PCHBOOBS YOZHELGYS
 • ZOPKOYULPCHPE RPTBCEOYE LPTSI CH POE ULMETPFETBRY
 • pUFTSCHK FTPNVP ZMHVPLYI Y / YMY RPCHETIOPUFOSCHI CHEO
 • dMYFEMSHOBS YNNPVYMYIBGYS YMY RPUFEMSHOSCHK TETSYN
 • ъBVPMECHBOYS RETIZHETYUEULYI BTFETIK U ITPOYUELPK YYENYEK 3-4 UVEREY.
 • VETENEOOPUFSH J MBLFBGYS

DMS REOOPK ULMETPFETBRYY:

 • yOUFTKHNEOFBMSHOP RPDFCHETTSDЈOOOPE OBMYUYE PFLTSCHFPPZP PCHBMSHOPZP PLOB VEH LMYOYUEULPK UYNRFPNBFILY
 • FTBOUFFPTOSHE OBTHYEOIS STEOIS YMY OECHTPMPZYUEULYE TBUUFTKUFCHB RPUME RTEDYEUFCHHAEEK REOOPK ULMETPFETBRYY
 • CHTBTSEOOSCHK PFЈL ZPMEOEK
 • ъBVPMECHBOYS RETYZHETYUEULJI BTFETIK U ITPOYUELPK YYENJEK 2 UVEREY.
 • vTPOYBMSHOBS BUFNB
 • BMMETZYUEEULIK DYBFEE
 • rПДФЧЕТЦДЈООБС ФТПНВПЖЙМЙС

7.3. rPVPYUOSCHE LZHELFSCH Y PUMPTSOEOS

rty BDELCHBFOP PRTEDEMOOSHI RPLBBOYSI Y UPVMADEOY FEIOIL RTPGEDHTSCH ULMETPFETBRYS SCHMSEFUS ZZHELFYCHOSCHN NEFPDPN MEYUEOYS U CHOILOOS FEN OE NEOEE, CHUEZDB UPITBOSEFUS TYUL FBLYI RPVPYUOSCHI YZHELFPCH Y PUMPTSOEOIK, LBL:

 • BMMETZYUEULYE TEBLGY
 • ОЕЛТПЪЩ ЛПЦЙ
 • REISNEOFBGYS
 • hFPTYUOSCHE FEMEBOZYLFBYY
 • rPCHTETSDEOYE OETCHB
 • pTFPUFFBFYUEEULIK LPMMBRU
 • NYZTEOERPDPVOSCHK UYODTPN
 • uLPFPNB
 • CHEOPSCHE FTPNVPNVPMYUEULYE PUMPTSOEOS

BOBZHIMBLFYUEEULIK YPL, FTEVHAEYK YOFEOUYCHOPK FETBRY, RTY ULMETPFETBRY TBCHYCHBEFUS LBHYUFYUYUEULY TEDLP.

oELTPShch LPTSY ChP'OILBAF RTY RBTBCHBBMBMSHOPN CHCHDEOYY ULMETPBOFB, PUPVEOOOP CH CHCHUPLIYI LPOGEOFTBGYSI; YOPZDB - RTY RTBCHYMSHOP CHCHRPMOEOOOPN MEUEOYY (YODYCHYDKHBMSHOBS ZYRETYUKHCHUFCHYFEMSHOPUFSH, MYVP RPRBDBOYE ULMETPBOFBUFB CH BTFETEYPYUP YUTECHCHYUBKOP TEDLP PPYOILBEF embolia cutis medicamentosa (UYODTPN oYLPMBKH) - ZHPTNYTPCHBOYE PYTOSHY OLTPPPCCH CH POE MEUEOIS.

ZYRETRIZNEOFBGYS LPTSY OBVMADBEFUS H 0,3–30% UMHYUBECH, Y, YUBEE CHUEZP, URPOFBOOP NEDMEOOP TEZTEUUYTKHEF, YUYUEBS X 70-90% RBGYEETYUEFPUCHP. oEULPMSHLP YUBEE POB ChPUOILBEF RTY REOOPK ULMETPFETBRY.

hFPTYUOSCHE FEMEBOZYLFBYY - YODYCHYDKHBMSHOBS Y OERTEDULBKHENBS TEBLGYS CHYDE RPSCHMEOIS VPMSHYPZP LPMYUEUFCHB PYEOSH NBMEYDHBMSHOBS yBUFPFB LFPZP OETSEMBFEMSHOPZP SCHMEOIS UPUFBCHMSEF 5-10%.

rPCHTETSDEOYE OETCHB, RTPSCHMSAEEEUS CH CHYDE RBTEUFEYY CH ПОPOE ULMETPFETBRYY, CHEBNPTSOP RTY RBTBCHBBBMSHOPN CHCHDEOY RTERBTBFBFOBDEELBUTPUK OUTPUK; CHUFTEYUBEFUS PUEOSH TEDLP.

pTFPUFBFYUEEULYK LPMMBRU TBUUNBFTYCHBEFUS LBL CHEZEFBFYCHOBS TEBLGYS OVER NBOYRKHMSGYA, PUPVEOOP H ZYRPFPOILPCH; PVSCHUOP RTPIPDIF URPOFBOP.

RTY RTPCHEDEOYY REOOPK ULMETPFETBRYY X RBGYEOFPCH hebben PFLTSCHFSCHN PCHBMSHOSCHN PLOPN, DEZHELFPN NETSRTEDUETDOPK YMY NETSTSEMHDPYULPCHPK RETEZPTPDLY YNEEFUS TYUL CHPDHYOPK NVPMYY (RBTBDPLUBMSHOBS NVPMYS) RTYCHPDSEEK A NYZTEOY, BZTHDYOOSCHN VPMSN, FTBOYFPTOSCHN OBTHYEOYSN TEOYS (ULPFPNB) URHFBOOPUFY UPOBOYS J DBTSE YOZHBTLFH NPZB. TYUL RPDPVOSCHI PUMPTSOYEIK UPUFBCHMSEF NEOEE 1%. zhBLFPTBNY, HCHEMYYUYCHBAEYNY YEE CHETPSFOPUFSH, SCHMSAFUS YURPMSHPCHBOYE CHPDHIB CHNEUFP DTHZYI ZBPCH, OBYUYFEMSHOPE RTECHSCHYEOYE LPMYYUEUFCHB CHCHEDEOOPK NYLTPREOSCH, VPMSHYPK TBNET ITS RHSCHTSHLPCH, OERPDCHYTSOPUFSH RBGYEOFB RPUME ULMETPFETBRYY. rPULPMShLH X DPUFBFPYUOP VPMSHYPZP LPMYYUEUFCHB MADEK (15-30%) PCHBMSHOPE plop PUFBЈFUS PFLTSCHFSCHN, OE CHSCHSCHCHBS OYLBLYI UYNRFPNPCH, RPFEOGYBMSHOSCHK TYUL OECHTPMPZYYUEULYI PUMPTSOEOYK RTY REOOPK ULMETPFETBRYY UHEEUFCHHEF CHUEZDB, RPULPMSHLH VPMSHYYOUFCHP RPFEOGYBMSHOSCHI RBGYEOFPCH OBAF PoE UCHPEK BOBFPNYYUEULPK PUPVEOOPUFY.

fTPNVP ZMHVPLYI CHEO J FTPNVPNVPMYS MЈZPYUOPK BTFETY SCHMSAFUS YULMAYUYFEMSHOP TEDLYNY PUMPTSOEOYSNY ULMETPFETBRYY.

7.4. PUOPCHOSHE RTYOGYRSH ULMETPFETBRY

7.4.1. ULMETPYITPCHBOYE U YURPMSHUPCHBOYEN TSYDLJI RTERBTBFPCH

 • rHOLGYA ULMETPYTKHENPK CHESH CHCHRPMOSAF CH RPMPTSEOY RBGYEOFB UFPS YMY MЈTSB
 • chcheDEOYE ULMETPBOFB PVSCHYUOP CHCHRPMOSAF CH RPMPTSEOYE RBGYEOFB MЈTSB
 • RETED CHCHEDEYEN RTERBTBFB OEPWIPDYNP HVEDIFSHUS CH FPN, UFP JZMB OBIPDYFUS CH CHEOE.
 • chcheDEOYE ULMETPBOFB RTPYCHPDSF NEDMEOOP; UYMSHOBS VPMSH CH NPNEOF YOYAELGYY NPTSEF UCHYDEFEMSHUFCHPCHBFSH P RBTBCHBABMBMSHOPN CHCHEDOYY
 • uTBJH RPUME YOYAELGYY Y KDBMEOIS YZMSCH RTPYCHPDSF LPNRTEUUYA RP IPDH ULMETPYTKHENPK CHEOSCH
 • oEPVIPDYNPUFSH Y RTPDPMTSYFEMSHOPUFSH LPNRTEUUY PRTEDEMSAF YODYCHYDKHBMSHOP DMS LBTSDPZP RBGYEOFB. yURPMSHUPCHBOYE MBFELUOSHI YMY CHBFOSCHI RPDKHYEYUEL Y CHBMYLPCH CHP'NPTSOP, OP OE UVTPZP PVS'BFESHOP.
 • rPUME UEBUB ULMETPFETBRY RBGYEOF DPMTSEO IPDIFSH CH FEYUEOYE 30–60 NYOHF; CH FFP CHTENS UMEDKHEF PVTBFIFSH CHOINBOYE OVER CHOUNPTSOSCHE RTYOBLY BMMETZYUEULPK TEBLGY
 • h RETCHCHE OEDEMY RPUME ULMETPFETBRY OE TELPNEODHAF YOFEOUYCHOSHE BOSFICE URPTFPN, RPUEEEEOE VBOY (UBHOSCH) Y UPMSTYS

7.4.2. ULMETPYTPYTPCHBOYE U YURPMSHUPCHBOYEN REOOPK ZHPTNSCH RTBTBFPCH

yURPMShPChBOYE REOPPVTBOPZP ULMETPBOFB RPCHPMSEF HNEOSHYYFSH PVYAЈN J LPOGEOFTBGYA CHCHPDYNPZP RTERBTBFB door VPMEE BLFYCHEO FBL LBL CHSCHFEUOSEF LTPCHSH, OE TBVBCHMSEFUS, J DPMZP PUFBEFUS B CHEOE, PVEUREYUYCHBS RPMOPGEOOSCHK LPOFBLF hebben ODPFEMYEN. chchedeoobs REOB MEZLP CHYKHBMYYTKHEFUS RTY HMSHFTBJCHHLPCHPN ULBOYTPCHBOY.

OBYVPMEE UFPKLHA REOH NPTSOP RPMKHYUIFSH RP NEFPDH Tessari (RTY RPNPEY DCHKHI YRTYGECH, UPEDYOEOOSHI YUETE'FTEIIPDPCHPK RETEIPDOIL). dMS RPMHYUEOYS REOSH UPCHETYBAF OE NEOEE 20 DCHYTSEOIK RPTYOSNY YRTYGECH. h LBYUEUFCHE ZBBB, LBL LPNRPOEOFB REOSCH, GEMEUPPVTBOP YURPMSHSPCHBFSH HZMELYUMSCHK ZBB, FBLCE DPRKHUFYNP RTYNEOOYE UNEUIP LYBUMPYUPET h TEBMSHOPK RTBLFYLE YUBEE CHUEZP YURPMSHHHAF CHUDKHI. PRFYNBMSHOPE UPPFOPYEOYE TSYDLPZP ULMETPBOBOFB Y ZBBB - 1: 4 (1 YUBUFSH RTERBTBFB Y 4 YUBUFY ZBBB). pVEYK PVYAEN CHCHPDYNPK REOSCH, OEBCHYUYNP PF LPOGEOFTBGY RTERBTBFB, OE DPMTSEO RTECHSCHYBFSH 10 NM OBPDOH RTPGEDKHTHE (LBL RTY PODCHEBLTBFSH) rPUME Chchedeoys ULMETPBOFB PVSBFEMSHOP RTYNEOOOYE MBUFYUOPK LPNRTEUUY CHYDE VBODBTSB Y Й MBUFYUOSHI VYOFFPCH Y / YMJ NEEDYPBFYUOPLP. Over UEZPDOSYOYK DEOSH GEMEUPPVTB'OPUFSH LTHZMPUHFPYUOPK LPNRTEUUY OE DPLBBOBB. pveha RTPDPMTSYFEMSHOPUFSH Y TETZYN LPNRTEUUY PRTEDEMSAF YODYCHYDKHBMSHOP DMS LBTSDPZP RBGYEOFB.

dMS RBGYEOFFCH U CHSCHUPLYN TYULPN chfp, CH FPN YUYUME, U fzch CH BOBNOE YMY RPDFCHETTSDЈOOPK FPNVPZHYMYEK, TIEOYE P ULMETPFETTBRYBYBTPYMYE P.

7.5. ULMETPYTPCHBOYE TEFILHRESTS CHBTYLPOOP TBUYYTEOOSHI CHEO FEMEBOZY

ULMETPFETBRYS SCHMSEFUS OBYVPMEE YZHELFYCHOSCHN URPUPVPN MEYUEOIS FEMEBOZYLFBEYK Y ZHBLFYUEULY EYOUFCHOOOSCHN NEFPDPN HOSTOFTBOYEOLOE. rTY LFPN RPLBBOYEN L ULMETPYTPYTPCHBOYA UMHTSYF OBMYYUYE, RP NOOOYA RBGYEOFB, LPUNEFYUEULPZP DEZHELFB Y PUPOOBOOPE CEMBOYCHEBYTPSHYTPE MYPE.

yURPMSHYHAF ULMETPYTKHAEYE TBUFCHPTSCH CH LPOGEOFTBGY, OE RTECHSCHYBAEEK 1% DMS RPMYDPLBOPMB (MBHTPNBLTPZPMB) Y 0,5% DMS OBFTBDEZHBYFMUFF.

7.6. ULMETPYTPYTPCHBOYE RTYFPLPCH NBZYUFTBMSHOSHI RPDLPTSOSCHI CHEO

chBTYLP RTYFPLPCH vrch Y nrch, LBL RTBCHYMP, NPTSEF VSCHFSH HUREYOP HUFTBOEO ULMETPFETBRYEK. pDOBLP, ULMETPFETBRYS CHEO LTKHROPZP DYBNEFTB, TBURPMPTSEOOSHI VMYLP L RPCHETIOPUFY LPTSY, UPRTPCHPTSDBEFUS VPMEE CHCHUPLINE TYPEUFFYUPPN rPFPNKH, RTYNEOOYE NEFPDB OBYVPMEE PRTBCHDBOP RTY CHBTYLP'OP TBUYTEOSCHI CHEOBI OEVPMSHYPZP DYBNEFTB (DP 5 NN). rty OEDPUFFBFPYUOPN PRSCHFE CHCHRPMOEOIS ULMETPFETBRYY Y UPNOOYSI CHP'NPTSOPUFY RPMHYUEOIS IPTPYEZP TEHMSHFBFB UMEDHEF RTEDRPYUBUEFUEFUZHOISH.

dMS ULMETPYTPCHBOYS RTYFPLPCH NBZYUFTBMSHOSHI RPCHETIOPUFOSCHI CHEO NPTSOP YURPMSHCHPCHBFSH LBL TSYDLJE ULMETP'BOFSCH, FBL Y NYLTPREOKHP TFFT LIP-LPOFTPMSH CHCHRPMOEOS RTPGEDKHTSCH CHP'NPTSEO, OP OE PVSBFEMEO. PRFINBMSHOP CHECHDEOYE 1-3% RPMIDPLBOPMB (MBKHTPNBLTPZPMB) YMY 1% FEFTBDEGYMUKHMSHZBFB OBFTYS.

7.7. ULMETPYTPYTPCHBOYE NBZYUFTBMSHOSHI RPDLPTSOSCHI CHEO

MYLCHEYDBGYS UFCHPMPChPZP TEZHMALUB U RPNPESHA ULMETPFETBRYY CHP'NPTSOB RP PZTBOYUEOOOSCHN RPLBOBOYSN. uBNP RP UEVE OBMYUYE TEZHMALUB LTPCHY RP UFCHPMH vrch YMY nrch RTY PFUHFUFCHY CHBTYLP'OPZP TBUYTEOYS YI RTYFPLPLPCH OE SCHMSEFUFFYEN LTPLBLB.

h VMYTSBKYEN RETYPDE RPUME MEYUEOIS TEHMSHFBFSH X VPSHYOUFCHB RBGYEOFPCH (DP 90%) IPTPYE Y HDPCHMEFCHPTYFEMSHOSHE. rTY UTPLBI OBVMADEOIS CH 3–5 MEF TELBOBMYBGYS RTPUCHEFB UFCHPMB OBUFHRBEF CH 10–50% UMKHUBECH, UFP OETEDLP FTEVKHEF RPCHFPTOPZP MEUEOIS. hYuYFSchChBS FY DBOOSCHE, B FBLTSE ZHZHELFYCHOPUFSH NEFPDPCH FETNYYUEULPK PVMYFETBGYY, LPFPTSCHE NPZHF VSCHFSH CHSCHRPMOEOSCH RPD NEUFOPK BOEUFEYEK, ULMETPPVMYFETBGYS NBZYUFTBMSHOSCHI RPDLPTSOSCHI Cheo H LBYUEUFCHE BMSHFETOBFYCHSCH ZHMEVLFPNYY NPTSEF VSCHFSH PRTBCHDBOB RTY OECHPNPTSOPUFY PRETBFYCHOPZP MEYUEOYS RP PTZBOYBGYPOOSCHN YMY UPGYBMSHOSCHN NPFYCHBN. OP DBCE CH FYI UIFKHBGYSI PLPOYUBFEMSHOPE TEYEOYE P CHP'NPTSOPUFY ULMETPFETBRY OEPVIPDYNP RTYOYNBFSH U HYUEFPN BOBFPNP-NPTZHUPLUPLUPIPYPYPYPYPYP ъOBYUIFEMSHOSCHK DYBNEFT UFCHPMB (VPMEE 1 UN) J / YMY NBUUYCHOBS CHBTYLPYOBS FTBOUZHPTNBGYS RTYFPLPCH HNEOSHYBAF CHETPSFOPUFSH RPSPMKHPYUPE. dTHZYN BURELFPN, LPFPTSCHK OEPVIPDYNP HYUYFSCHCHBFSH RTY PRTEDEMEOYY RPLBBOYK A UFCHPMPCHPK ULMETPFETBRYY SCHMSEFUS RTYCHETTSEOOPUFSH RBGYEOPUFSH RBGYEOFB RBGYEOFB RBGYEOFB RBGYEOFB RBGYEOFB.

dMS ULMETPYTPCHBOYS UFCHPMPCH vrch YMY nrch REOOSCHE ZHPTNSCH ULMETPBOFB PVMBDBAF RTEINHEEUFCHPN RETED TSYDLINEY. PRFINBMSHOP RTYNEOOOYE 1–3% FEFTBDEGYMUKHMSHBFB OBFTYS, YMY 3% RPMIDPLBOPMB (MBKHTPNBLTPZPMB). pVSBFEMEO HMSHFTBCHKHLPCHPK LPOFTPMSH OBD IPDPN RHOLGY UPUHDB, CHCHDEOYEN ULMETPBOFB Y TBURTPUFTBOEOYEN REOSCH RP UFCHPMH CHEOSCH. uFCHPMPCHBS ULMETPFETBRYS vrch Y nrch FTEVHEF UPDBOYS MPLBMSHOPK LLUGEOFTYUOPK LPNRTEUUYY U RPNPESHA CHBMYLB 2–5 UN CH DIBNEFETEO, KHMPTsN.

LPNNEOFBTIK. uLMETPYTPChBOYE UFCHPMPCH TCG Q NRCH, HYUYFSCHCHBS UHVYAELFYCHOPUFSH PRTEDEMEOYS RPLBBOYK, FEIOYYUEULHA UMPTSOPUFSH RTPGEDHTSCH, OEPVIPDYNPUFSH HMSHFTBCHHLPCHPZP LPOFTPMS, NPTSEF RTPCHPDYFSH FPMSHLP PRSCHFOSCHK, TEZHMSTOP RTBLFYLHAEYK UREGYBMYUF, YNEAEYK VBPCHHA BOZYPIYTHTZYYUEULHA YMY IYTHTZYYUEULHA RPDZPFPCHLH, CHMBDEAEYK NEFPDYLPK UPOPZTBZHYY Cheo, Chuen CHBTYBOFBNY ULMETPFETBRYY, B FBLTSE OBCHSCHLBNY CHSCHRPMOEOYS PUOPCHOSCHI FBRPCH ZHMEVLFPNYY.

7.8. ULMETPYTPYTPCHBOYE RETZHPTBOFOSHCHEO

ULMETPFETBRYA OEUPUFFPSFEMSHOSHI RETZHPTBOFOSHI CHEO TELPNEODHEFUS RTPCHPDIFSH NILTPREOOPK ZHPTNPK RTERBTBFB, FPMSHLP RPD HMSHFTCHBNCHHLP.

LPNNEOFBTIK. ULMETPYTPYTPCHBOYE RETZHPTBOFOSHI CHEO UPRTSCEOP U PYVPMSHYIN TYULPN RPRBDBOYS ULMETPBOBOFB CH ZMHVPLYE CHESHCH, RPFPNKH EZP NPSCHPTSCHYF RTPPCHREF.

7.9. ULMETPYTPYTPCHBOYE CHEO CH POE FTPZHYUEULPK SHCHSCH YMY CHEOPЪOPK L'ENSCH

DMS LZHELFYCHOPZP MEYUEOYS CHEOP'PHOPK L'ENSCH (C4a) J FTPZHEYUEULYI SHCH (C6) OEPVIPDYNB MYLCHEYDBGYS TEZHMALUB RP RPDLPTSNSCHN. ьФПЗП NPTSOP DPVYFSHUS, ULMETPYTHS TBYYTEOOSCHE CHEOSCH CHEOSCH CPLTHZ POSCH RPTBCEOIS. DMS LFPZP YURPMSH'KHAF LBL TSYDLIE, FBL J REOPPVTBOBOSCHE ULMETPBOFSH. MHYUYI TEHMSHFBFPCH DPUFYZBAF RTY NBLUYNBMSHOPN PVYAЈNE ULMETPYTPCHBOYS Y RPMOPK MYLCHYDBGYY CHETFILBMSHOPZP TEZHMALUB. fpmshlp MPLBMSHOPK ULMETPFETBRYY YOFTBDETNBMSHOSHI CHEO DMS HUREYOPZP MEYUEOIS CHBTYLPYOPK L'ENSCH Y CHEOPHOSCHI FPZHYUEOULYI OTBCHEUFFYUP LBUMP. mYLChYDBGYS CHETFYLBMSHOPZP CHEOPOPZP TEZHMALUB hebben RPNPESHA ULMETPFETBRYY RPCHPMSEF OBYUYFEMSHOP HULPTYFSH DPUFYTSEOYE TENYUUYY CHBTYLPOPK Lensch J BTSYCHMEOYS CHEOPOSCHI FTPZHYYUEULYI SCH, HCHEMYYUYFSH RTPGEOF RPMPTSYFEMSHOPZP LPOEYUOPZP TEHMSHFBFB.

fBLCE CHP'NPTSOB REOOBS ULMETPFETBRYS OEUPUFFPSFEMSHOSHI RETZHPTBOFOSHI CHEO.

ULMETPFETBRYS CH MEYUEOY CHEOPHOSHI FTPZHYUEULYI SCH Y CHBTYLP'OPK L'ENSCH NPTSEF SCHMSFSHUS BMSHFETOBFYCHPK PRTBFYCHOPNKH MEUEOYPEN LIPEEN OYUP. uBNPUFFPSFEMSHOSCHN NEFPDPN ULMETPFETBRIS NPTSEF VSCHFSH CH UMKHYUBE VSCHUFTPZP YBTSYCHMEOYS SCHSCH PFUHFUFCHY TEGYDYCHB CH FEYUEEOYE 6-12 NECH ьФПФ ЧБТЙБОФ ФБЛЦЕ РТЕДРПЮФЙФЕМЕО РТЙ ЧБТЙЛПЪОПК ЛЛЕНЕ. CHSCHTSDEOOSCHK CHBTYBOF WEBPRETBGYPOOPZP MEUEOIS CHP'NPTSEO CH DCHKHI UMKHYUBSI - LBFEZPTYUEEULIK PFLB RBGYEOFB PF PRETBGEY, MYUCHUP RPM.

7.10. ULMETPYTPYTPCHBOYE RTY CHEOPYOPN LTPCHPFEEOYE

rTY LTPCHPFEEOOOY YJ CHBTYLP'OP TBUYTEOOSHI CHEO ULMETPFETBRYS U RPUMEDHAEEK MBUFYUOPK LPNRTEUUYEK SCHMSEFUS ЖZHELFYNECHOBEK FYTOBYUTPKH nPTSOP YURPMSH'PCHBFSH LBL TSYDLIK, FBL J REOPPVTBOSCHK ULMETPBOF. pvyЈN Y LPOGEOFTBGYS ULMETPBOFB YBCHYUIF PF DYBNEFTB CHEOSCH.

Compressiesclerotherapie van de aderen van de onderste ledematen: voor en na. Soorten procedures, voorbereiding en revalidatie

De inhoud van het artikel

 • Geschiedenis van de techniek, typen, voorbereiding
 • Schuim sclerotherapie
 • Laserbehandeling
 • Microscopische sclerotherapie van telangiëctasieën
 • Voorbereiding op sclerotherapie van aderen van de onderste ledematen
 • Kenmerken van de procedure
 • Sclerotherapie en zwangerschap
 • Wat te doen na sclerotherapie
 • Complicaties na sclerotherapie
 • Contra-indicaties voor sclerotherapie

Spataderen zijn een ernstige en zeer veel voorkomende vaatziekte. Tot een bepaald moment verlopen spataderen zonder zichtbare symptomen. Dit leidt ertoe dat een bezoek aan een arts plaatsvindt in een vergevorderd stadium van de ziekte. Stadium II van spataderen wordt al als een dergelijke fase in de ontwikkeling van pathologie beschouwd. In dit geval zijn conservatieve behandelingsmethoden in de regel niet meer zo effectief en is chirurgische ingreep vereist..

De wijdverbreide prevalentie van vaatziekten dwingt ons om steeds meer nieuwe behandelmethoden te zoeken. Daarom zijn er niet alleen invasieve, maar ook effectieve minimaal invasieve technieken. Een van de meest populaire niet-chirurgische ingrepen is sclerotherapie voor spataderen..

Sclerotherapie van aderen van de onderste ledematen

Sclerotherapie van aders van de onderste ledematen: geschiedenis van de techniek, typen, voorbereiding

Als bij een patiënt spataderen van de onderste ledematen zijn vastgesteld, zal een specialist zo snel mogelijk een behandeling voorschrijven. Het therapeutische regime zal complex zijn. Het kan bestaan ​​uit de aanbevelingen van een specialist met betrekking tot de levensstijl van de patiënt, het nemen van medicijnen, het gebruik van actuele middelen, het uitvoeren van therapeutische gymnastiekoefeningen en massage. In het geval dat radicale behandeling vereist is, kan chirurgische ingreep worden voorgeschreven, in het bijzonder - injectie-sclerotherapie. Wat is deze methode en welke kenmerken heeft deze??

Ader sclerotherapie is niet nieuw. Maar vanaf het moment dat het voor het eerst in wetenschappelijke werken werd genoemd, heeft het een aantal belangrijke veranderingen ondergaan..

Destijds werden zouten, esters en complexe chemicaliën als sclerosantia gebruikt. Daarom waren de gevolgen van sclerotherapie voor het lichaam negatief. De bijwerkingen overlapten alle positieve effecten van de behandeling van de ziekte. Deze negatieve verschijnselen vormen al jaren een belemmering voor de verdere ontwikkeling van dit type behandeling van spataderen. Slechts een eeuw later werd een medicijn ontdekt dat, wanneer het nauwkeurig in het bed van het vat wordt ingebracht, leidt tot een succesvolle "verlijming".

Vervolgens werd de techniek van sclerotherapie verbeterd. Om de toediening van het medicijn te controleren, werd besloten om ultrasone duplex-angioscanning te gebruiken. Eerder werd het alleen gebruikt voor diagnose en beoordeling van de effectiviteit van therapie. Het gebruik van ultrasone controle verbetert de kwaliteit van de uitgevoerde procedure. De methode heet echosclerotherapie. Daarnaast zijn er andere soorten sclerotherapie. De meest voorkomende zijn microsclerotherapie van spataderen van de onderste ledematen.

Schuim sclerotherapie

Schuimvormtechnologie of schuimsclerotherapie voor spataderen wordt gebruikt om grote vena saphena van de benen te verwijderen. Fijn gedispergeerd schuim wordt in de ader geïnjecteerd. Het voordeel van deze methode is dat wanneer een stof het veneuze lumen binnendringt, deze zich niet mengt met bloed, maar deze naar buiten duwt.

Lasersclerotherapie: kenmerken van de

Laserbehandeling

Het verwijderen van spataderen met een laser is behoorlijk populair en zeer effectief. De procedure heeft een geminimaliseerd trauma en de maximale mate van veiligheid voor de patiënt. Laserstraling heeft een thermisch effect op de veneuze wand. Dit gebeurt onder controle van een echografie Doppler.

Wat is betere lasersclerotherapie of lasercoagulatie? Het verschil in de methoden ligt in het feit dat tijdens lasercoagulatie de vezel stijf is en het moeilijk, en soms absoluut onmogelijk, is om in de kronkelige zijrivieren van het vat te dringen. Bovendien zijn bloedingen en brandwonden niet uitgesloten, omdat ze dicht bij de huid liggen. Daarom is sclerotherapie van de aderen van de onderste ledematen, in vergelijking met lasercoagulatie, minder traumatisch en veroorzaakt het minder waarschijnlijk complicaties. Dit maakt het effectiever en efficiënter..

Microsclerotherapie

Sclerotherapie van spataderen, niet alleen op de benen, maar ook op verschillende delen van het lichaam (verwijdering van spataderen op het gezicht moet met andere methoden worden uitgevoerd) wordt microsclerotherapie genoemd. Indicaties: het wordt gebruikt om vasculaire neoplasmata te verwijderen tot een diameter van 0,2 cm Hoe wordt het gedaan? Deze procedure is nogal cosmetisch en wordt uitgevoerd door een fleboloog. Sclerotherapie van asterisken op de benen door deze methode omvat de introductie van een medicijn in het lumen van het vat met behulp van een dunne naald. De dikte van de naalden is erg klein. Indien nodig kan een specialist speciale optische apparaten gebruiken.

Voorbereiding op sclerotherapie van aderen van de onderste ledematen

Wanneer aderbehandeling therapie zoals sclerotherapie omvat, rijst de vraag hoe u zich erop moet voorbereiden? In de regel worden alle noodzakelijke aanbevelingen voor de voorbereiding op sclerotherapie van de benen gegeven door een vaatchirurg of fleboloog. De mate van beschadiging van de bloedvaten is immers anders. Bovendien zijn verzwarende aandoeningen van de ziekte van de patiënt en complicaties van spataderen niet uitgesloten. Daarom zal de voorbereiding op de procedure individuele kenmerken hebben..

Er zijn algemene voorbereidende stappen voor alle categorieën patiënten. Bij het consult voorafgaand aan de ingreep is het noodzakelijk om de specialist te informeren over welke medicijnen u gebruikt. Dit geldt vooral voor hormonale en ontstekingsremmende geneesmiddelen. Ze kunnen de bloedingstijden en hersteltijden van weefsel verlengen omdat ze het risico op blauwe plekken en verharding na sclerotherapie verhogen.

Zoals voor elke chirurgische ingreep, hoewel minimaal invasief, zijn tests vereist. Vóór sclerotherapie is het noodzakelijk om een ​​bloedstollingstest uit te voeren en allergietesten uit te voeren als de patiënt een voorgeschiedenis heeft van allergische reacties op geneesmiddelen.

Sclerotherapie houdt geen voorafgaand beperkend dieet in. Voorafgaand aan de ingreep mag u alleen een lichte snack nemen en minimaal 2 uur van tevoren. Het is uitermate belangrijk om het lichaam van tevoren te reinigen van gifstoffen. Daarom zal het antwoord op de populaire vraag over roken en alcohol ("is het mogelijk of niet?") Negatief zijn. Bovendien is het noodzakelijk om alcoholische dranken niet later dan 2 dagen op te geven en niet te roken - niet minder dan 10 uur vóór de operatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat het niet naleven van deze aanbevelingen een verandering in de fysieke conditie veroorzaakt: een verhoging van de bloeddruk, een samentrekking van het middenrif, vasculaire spasmen, een snelle hartslag, die de operatie negatief kunnen beïnvloeden..

Voorbereiding op de sessie houdt ook in dat de hoofdhuid van het geopereerde huidgebied wordt verwijderd. Epileer niet minder dan 72 uur vóór de ingreep. Ontharing door scheren verdient de voorkeur. Ook moet u gedurende minstens een halve maand het solarium en zonnebaden opgeven. Voorafgaand aan de sessie is een hygiënische douche vereist.

Medische compressiekousen moeten voor behandeling worden meegebracht. De specialist zal vooraf waarschuwen welke verbanden of kousen nodig zijn na sclerotherapie. U moet zelf kleding en schoenen kiezen. Het kan niet krap zijn en gemaakt van synthetische materialen. De belangrijkste vereiste is gemak en comfort, om beweging niet te beperken bij het dragen van compressiekousen.

Sclerotherapie: kenmerken van

Kenmerken van de procedure

Sclerotherapie is een minimaal invasieve procedure. Daarom, ondanks het feit dat het wordt uitgevoerd in een ziekenhuis of een andere medische instelling, zal het poliklinisch worden uitgevoerd en is ziekenhuisopname niet vereist..

Het verloop van de behandeling kan 1 tot 5 procedures zijn, gemiddeld niet meer dan 3. Het aantal sessies hangt af van de kenmerken van vasculaire laesies. Een sessie duurt niet langer dan 10-20 minuten.

De effectiviteit van de procedure is hoog genoeg, maar geen enkele specialist zal de patiënt levenslange garantie geven ondanks de volledige verwijdering van aders na de procedure. Een gescleroseerd vat kan de instroom herstellen en na enkele jaren zal een terugval optreden.

Video: compressiesclerotherapie

Het bedrijf "VERTEX" is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in deze videoclip. Bron - ALTERMED Clinics Group

Sclerotherapie en zwangerschap

Een van de belangrijkste vragen is of het schadelijk is en kan sclerotherapie tijdens de zwangerschap worden toegepast? Zwangerschap is een zeer belangrijke en moeilijke periode in het leven van een vrouw. 9 maanden lang staat haar lichaam onder stress en enorme stress. Daarnaast is het noodzakelijk om uw gezondheid en de gezondheid van de ongeboren baby zoveel mogelijk te beschermen..

Ondanks de natuurlijkheid is het dragen van een foetus een complex proces. En bijna elke tweede zwangere vrouw wordt geconfronteerd met vasculaire pathologieën. Spataderen zijn een verraderlijke ziekte en de symptomen ervan kunnen na de zwangerschap worden opgespoord, zelfs als de ziekte al lange tijd aanwezig is. Ook is de ontwikkeling van vasculaire pathologie tijdens de zwangerschap niet uitgesloten. Dit wordt tenslotte vergemakkelijkt door vele factoren: een toename van het lichaamsgewicht, een groeiende buik, een belasting van de onderste ledematen, een afname van de activiteit, enz..

Hij zal een examen afnemen en eventueel een examen aanwijzen. In het geval van het diagnosticeren van spataderen of de eerste tekenen ervan, zal een specialist een geschikte behandeling voor de aandoening selecteren. In de regel krijgen zwangere patiënten een conservatieve medicijnvrije behandeling voorgeschreven. Of een zwangere patiënt sclerotherapie gaat doen, wordt bepaald door een specialist. Omdat het gebruik van scleroserende medicijnen een aantal beperkingen heeft. En meestal is zwangerschap een contra-indicatie voor sclerotherapie. Dit betekent dat het antwoord op de vraag of sclerotherapie gevaarlijk is bij het dragen van een foetus hoogstwaarschijnlijk bevestigend zal zijn. De gevolgen na sclerotherapie van de aderen van de onderste ledematen kunnen in dit geval onvoorspelbaar zijn. En voor de periode van zwangerschap moeten alle risico's worden uitgesloten. Daarom zal deze procedure voor het behandelen van de benen met grote waarschijnlijkheid niet worden uitgevoerd. Het is uiterst belangrijk om de mogelijke schade en echte voordelen van de procedure voor een zwangere vrouw te evalueren en te vergelijken..

Wat te doen na sclerotherapie?

Na elke chirurgische ingreep is er een herstelperiode. Wat zal de revalidatie zijn en wat zijn de beperkingen die alle patiënten zonder uitzondering zorgen baren. Wat moet er na de procedure niet worden gedaan? Hoeveel compressiekousen moeten worden gedragen na sclerotherapie van de aderen van de onderste ledematen? En nog veel meer vragen over de geopereerde benen.

Sclerotherapie kent een relatief korte revalidatieperiode, wat ongetwijfeld het grote voordeel is. Aanbevelingen dat het na de sclerotherapieprocedure mogelijk is en wat de methoden van verdere behandeling en preventie zouden moeten zijn, zullen door de behandelende arts worden verteld.

De volledige afwezigheid van belasting op de benen zal alleen maar pijn doen. De enige "maar" is dat het moet worden gedaan in medisch breigoed. Hoe lang moet u compressiekleding dragen? Compressie is essentieel na sclerotherapie. Compressieondergoed mag de eerste 2-3 dagen na de ingreep niet worden uitgetrokken (tenzij anders aangegeven). Medische jersey zal pijn tijdens het lopen elimineren, zwelling voorkomen, het onaangename gevoel van uitzetting in de benen verlichten na ader sclerotherapie. De duur van het dragen van compressiekleding wordt bepaald door de arts.

De medicijnen die worden gebruikt om de aderen te "lijmen", bevatten alcoholen. Daarom sluit de nieuw uitgevoerde sclerotherapie het besturen van een voertuig tijdens de eerste uren na de procedure uit..

Nadat het vaatnetwerk of de spataderen zijn verwijderd, zijn velen geïnteresseerd in de vraag of sporten verboden is? Kan ik hardlopen en wanneer kan ik naar de sportschool? Natuurlijk zijn er enkele beperkingen na sclerotherapie. Sport moet minimaal een week worden uitgesloten, zodat er geen complicaties zijn na veneuze sclerotherapie. Het is vermeldenswaard dat u een arts moet raadplegen over de mogelijkheid om kracht- en impactsporten te beoefenen..

Het aanbrengen van zalf en voetcrème mag niet eerder dan een maand na de procedure worden hervat. Wanneer kan ik vitamines en medicijnen gaan drinken? Het gebruik van hormonale en ontstekingsremmende geneesmiddelen na veneuze sclerotherapie moet gedurende 10-14 dagen worden uitgesloten. Het begin van het innemen van alle medicijnen moet worden overeengekomen met een specialist..

Complicaties na sclerotherapie

Sclerotherapie heeft zowel voor- als nadelen. Ondanks de lage invasiviteit van de procedure, is het nog steeds een operatie. Daarom is het mogelijk, maar helemaal niet noodzakelijk, de aanwezigheid van bepaalde complicaties en bijwerkingen. Bijvoorbeeld: allergieën, necrose, puistjes (pigmentvlekken), koorts, blauwe plekken en verharding na sclerotherapie.

Sclerotherapie van aderen van de onderste ledematen: contra-indicaties

De procedure voor het "lijmen" van de aders is zo veilig en effectief mogelijk, en heeft meer voordelen dan nadelen. Maar er zijn omstandigheden waarin het beter is om geen sclerotherapie te doen. Ze hebben een naam - tijdelijke contra-indicaties:

 • behandeling van alcoholverslaving;
 • overgewicht
 • alle chronische ziekten in de acute fase;
 • zwangerschap en borstvoeding.

Deze contra-indicaties zijn nogal willekeurig. Daarom, als er een directe behoefte is aan sclerotherapie, dan wordt alles besproken tijdens het consultatieproces met een specialist, waar hij zeker zal zeggen of het de moeite waard is om de procedure uit te voeren.

Naast deze contra-indicaties zijn er ook absolute contra-indicaties:

 • een allergische reactie op het geïnjecteerde medicijn;
 • trombose en tromboflebitis (tromboflebitis);
 • zwangerschap en borstvoeding (Lactatio);
 • infectieziekten;
 • etterende haarden op de huid;
 • chronische hart- en nierziekte in de acute fase.
 1. Baeshko A.A. Schuimsclerotherapie: geschiedenis van ontwikkeling en moderne gegevens. Chirurgie nieuws, 2012.
 2. Konstantinova G.D., Bogdanov A.E. Moderne aspecten van de behandeling van chronische veneuze ziekten. Therapeutisch archief, 1990.
 3. Bukina O.V. etc. Ontwikkelt veneuze trombose na toediening van een scleroserend medicijn? Flebologie, 2010.
 4. Kirienko A.I., Bogachev V.Yu., Zolotukhin I.A. Compressiesclerotherapie (een praktische gids voor artsen). Ed. Academicus van RAS en RAMS V.S. Redeliev. M.: Uitgeverij van de NTSSSH im. EEN. Bakuleva RAMS, 2004.
 5. Baccaglini U. Sclerotherapie van spataderen van de onderste ledematen. Flebolymfologie, 1998
 6. https://www.healthline.com/health/sclerotherapie
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12515979
 8. https://docplayer.net/12225304-Microfoam-ultrasound-guided-sclerotherapy-of-varicose-veins-in-100-le.
 9. https://veindirectory.org/question/should-my-legs-look-worse-after-sclerotherapy-404
 10. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-kompressionnaya-skleroterapiya
 11. https://cyberleninka.ru/article/n/pennaya-skleroterapiya-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-dannye

Neem voor een juiste diagnose contact op met een specialist.

Sclerotherapie: indicaties voor de procedure, kenmerken en kosten van de implementatie

Spataderen, veneuze netwerken en andere tekenen van spataderen zijn veel voorkomende problemen die bekend zijn bij een groot aantal vrouwen en mannen. Vooral zwangere vrouwen worden getroffen - het is bekend dat ongeveer 80% van hen tijdens de vruchtbare leeftijd met dergelijke defecten wordt geconfronteerd.

Eerder konden artsen alleen adviseren om in het reine te komen met het verschijnen van telangiëctasieën, dat wil zeggen spataderen, en om de meer uitgesproken tekenen van spataderen te bestrijden, was er maar één remedie: een operatie. Maar niet elke patiënt kan dergelijke ongemakken en risico's nemen. Gelukkig staat de moderne geneeskunde klaar om ons een veiligere en eenvoudigere, maar tegelijkertijd effectieve methode te bieden om met de tekenen en "voorlopers" van spataderen om te gaan - sclerotherapie van de aderen van de onderste ledematen.

Waarom sclerotherapie kan worden voorgeschreven?

Het verschijnen van pathologisch veranderde reticulaire en grote aderen is een probleem waarbij verschillende factoren een rol kunnen spelen: erfelijkheid, endocriene aandoeningen, chronische veneuze insufficiëntie, onjuiste levensstijl. Het moet duidelijk zijn dat zelfs kleine spataderen niet alleen een esthetisch defect zijn, maar ook een teken van een zich ontwikkelende pijnlijke toestand van de aderen. Daarom kunnen alleen specialisten met een hogere medische opleiding - flebologen - met dergelijke problemen werken en sclerotherapie uitvoeren. Voordat u een procedure voorschrijft, moet u een specialist raadplegen en een echografisch onderzoek van de aderen uitvoeren.

Wat is sclerotherapie of sclerotherapie? Dit is een techniek voor het verwijderen van verwijde subcutane of reticulaire (intradermale) aders van de onderste ledematen met spataderen. Tijdens de procedure worden speciale middelen gebruikt - sclerosanten, die de aangetaste bloedvaten "lijmen". Hierdoor lijken de uitgerekte bloedvaten te "instorten" door de versmelting van de veneuze wanden.

De eerste vermeldingen van sclerotherapie dateren uit de 17e eeuw. En in 1853 voerde de Franse arts Edouard Chassenyak voor het eerst een procedure uit die qua betekenis leek op moderne sclerotherapie. Helaas gaf het door Chassenyak geïntroduceerde ijzerperchloride te veel complicaties, waardoor de poging niet als succesvol kan worden beschouwd. Pas tegen het midden van de 20e eeuw werden stoffen uitgevonden waardoor de techniek zich kon verspreiden. In 1960 verschenen wetenschappelijke artikelen over de succesvolle behandeling met sclerotherapie..

Tijdens een sclerotherapie-sessie zal de arts scleroserend middel in de probleemgebieden injecteren. U moet niet bang zijn voor pijnlijke gevoelens: er worden ultradunne naalden (tot 0,3 mm in diameter) gebruikt, dus de gewaarwordingen zijn hetzelfde als bij een conventionele vaccinatie. De procedure vereist geen anesthesie. Na sclerotherapie is compressie noodzakelijk met een elastische bandage of speciale kousen.

Het verloop van de behandeling kan variëren van één tot drie procedures die 30 minuten duren, uitgevoerd met tussenpozen van zeven dagen (voor grote aderen is één injectie voldoende). De exacte hoeveelheid wordt voor elke patiënt individueel bepaald door een fleboloog en is afhankelijk van de ernst van het proces.

Indicaties voor sclerotherapie:

 • afzonderlijke knooppunten en kleine zijrivieren met spataderen;
 • intradermale vasculaire netwerken en reticulaire aders.

Zoals bij elke interventie, heeft sclerotherapie contra-indicaties:

 • individuele intolerantie voor het medicijn;
 • zwangerschap en borstvoeding;
 • diepe of oppervlakkige veneuze trombose;
 • aangeboren bloedingsstoornissen;
 • ernstige somatische aandoeningen (cardiopulmonale insufficiëntie, diabetes mellitus in het stadium van decompensatie, hartafwijkingen);
 • infectieziekten en ontstekingen in het geleidingsgebied.

De voordelen van de sclerotherapiemethode:

 • effectieve eliminatie van defecten zonder operatie;
 • uitsluiting van littekens, littekens en andere ongewenste gevolgen;
 • veiligheid en pijnloosheid;
 • snelle resultaten;
 • poliklinisch - ziekenhuisverblijf is niet vereist;
 • de patiënt kan onmiddellijk terugkeren naar de dagelijkse activiteiten en het gebruikelijke ritme van het leven hervatten.

Ondanks de voor de hand liggende voordelen van de techniek om de aderen van de onderste ledematen te verharden, heeft het zijn eigen tijdelijke bijwerkingen:

 • Gevoel van beklemming op de borst en / of droge hoest. Verschijnt niet voor iedereen en duurt binnen 15 minuten. Dit is de reactie van het lichaam op het gedeeltelijk binnendringen van microscopisch kleine bellen in de takken van de longslagader.
 • Blauwe plekken en blauwe plekken op de injectieplaats. Ze verschijnen na het einde van de procedure en verdwijnen geleidelijk vanzelf, zonder therapeutische tussenkomst. De reden is de onderhuidse verspreiding van bloed als gevolg van injecties.
 • Hyperpigmentatie in de vorm van bleekbruine vlekken op het gebied van aderverharding. Het komt bij iedereen voor in een min of meer uitgesproken vorm en duurt maximaal drie maanden. Microschuim-sclerotherapie veroorzaakt dit effect in mindere mate, maar het hangt in ieder geval af van het interventievolume, de grootte en diepte van de sclerotische ader..
 • Het verschijnen van kleine haarvaatjes in het behandelingsgebied (matten). Vermoedelijk is deze bijwerking geassocieerd met hormonale niveaus of de reactie van het individu op de toediening van een scleroserend medicijn. Kleine spataderen op de plaats van een eerder gescleroseerde ader lossen binnen een paar maanden geleidelijk vanzelf op, grote spataderen hebben aanvullende sclerotherapie nodig. Deze bijwerking is niet voorspelbaar, maar niet gevaarlijk..

Er zijn zeer zeldzame gevallen waarin sclerotherapie leidde tot complicaties zoals oppervlakkige tromboflebitis, huidnecrose en diepe veneuze trombose, maar ze werden in verband gebracht met medische fouten en lage kwalificaties van een fleboloog..

Soorten veneuze sclerotherapie

Dankzij moderne medische technologieën staan ​​specialisten klaar om hun patiënten verschillende opties voor sclerotherapie aan te bieden, die elk hun eigen kenmerken hebben. In feite zijn alle hardingsmethoden verschillend:

 1. Het type sclerosant dat wordt toegediend. Dit kunnen geneesmiddelen zijn die in Rusland zijn geregistreerd:
  1. natriumtetradecylsulfaat - vertegenwoordigd door handelsmerken als Fibro-Vein® en Trombovar®;
  2. polidocanol (lauromacrogol 400) - op de markt gebracht onder de naam Aethoxysclerol.
 2. De wijze van toediening en de vorm van de sclerosant. Laten we over elk van hen in meer detail praten:
  1. Microschuim sclerotherapie (schuimvorm) is het gebruik van een scleroserend middel niet in vloeibare vorm, zoals bij de klassieke methode, maar in de vorm van fijn gedispergeerd schuim. De technologie is begin deze eeuw ontwikkeld door de Italiaanse fleboloog Lorenzo Tessari. Zowel natriumtetradecylsulfaat als polidocanol (zie hierboven) worden gebruikt als basis voor de bereiding van schuim. Alle biologisch veilige gassen, inclusief gezuiverde lucht, kunnen dienen als de tweede component van de Foam-vorm, maar na de 2e European Consensus Meeting on Foam Sclerotherapy 2006 kozen de meeste flebologen ter wereld voor medische kooldioxide (CO2) na de 2e European Consensus Meeting on Foam Sclerotherapie 2006. ). Het is een feit dat het het snelst oplosbaar is in biocompatibel gas in het bloed, aangezien het 300 keer sneller wordt opgenomen door hemoglobine dan zuurstof. Na de injectie hebben de op deze manier geschuimde bellen van het scleroserende middel geen tijd om de kleine of grote cirkel van de bloedcirculatie binnen te gaan en vrijwel onmiddellijk in het bloed op te lossen, wat betekent dat bijwerkingen zoals hoesten, kortademigheid en zwakte, beklemming op de borst kunnen worden vermeden. We moeten echter benadrukken dat het gebruik van lucht voor schuimvorm-sclerotherapie tot op de dag van vandaag niet wordt ontkend door internationale verenigingen..
   Door de schuimvorm van de sclerosant kunt u het meest strakke en betrouwbare contact met de vaatwand bereiken, een lagere concentratie van de werkzame stof gebruiken met behoud van het volume (een fractie van de sclerosant heeft vier fracties van het gas) en het effect van de stof in het probleemgebied verlengen.

   De bereiding van schuim uit sclerosant en kooldioxide of lucht wordt door de fleboloog zelf uitgevoerd voordat schuimvormige sclerotherapie wordt uitgevoerd, daarom hangt de kwaliteit van het medicijn volledig af van de kwalificaties en ervaring van de specialist.

   Compressiesclerotherapie is een klassieke versie van de bovenstaande procedure. Combineert de farmacologische effecten van sclerosant (een van de eerder genoemde) in de vorm van een vloeibare oplossing en compressie. Dit type wordt voornamelijk gebruikt om kleine spataderen te elimineren. Daarom wordt compressiesclerotherapie vaak voorgeschreven naast flebectomie (chirurgische verwijdering van de grote aderen) of EVLO (laservernietiging van grote bloedvaten). Deze methoden zijn perfect gecombineerd met sclerotherapie, terwijl de laatste u in staat stelt om de resterende manifestaties van spataderen te "verfijnen" - spataderen en reticulaire aders. Soms wordt deze procedure cosmetologische microsclerotherapie genoemd..
   Nadat de injecties zijn gemaakt, wordt een elastisch verband aangebracht op de blootstellingsplaats, dat na twee tot drie dagen kan worden verwijderd - er zijn geen significante beperkingen op de normale levensduur vereist, behalve de noodzaak om compressieondergoed te dragen. De mate van compressie en type worden door de fleboloog in het recept voorgeschreven. Klassieke compressie-sclerotherapie is wat minder effectief dan schuim, maar het werkt perfect als onderdeel van de complexe behandeling van spataderen van de onderste ledematen.

   De eigenaardigheden van zowel sclerotherapie als endovasale lasercoagulatie van de aderen van de onderste ledematen (EVLK of EVLO) zijn onder meer de noodzaak van loopactiviteit gedurende 30-90 minuten onmiddellijk na de procedure. Verder worden dagelijks wandelen en compressie ook aanbevolen van een maand tot zes maanden..

  2. Kathetersclerobliteratie. Deze techniek is gericht op het elimineren van de meest pathogenetisch significante manifestaties van spataderen en bestaat uit het scleroseren van de romp van de kleine en grote (langste) saphena, zonder chirurgische ingreep en incisies. Het is een economisch alternatief voor EVLO. De technologie van de procedure impliceert verplichte ultrasone controle en de introductie van een speciale katheter in de aderholte waardoor de sclerosant wordt gevoerd.
   Alle soorten sclerotherapie, inclusief deze, worden poliklinisch uitgevoerd, maar kathetersclerobliteratie vereist vaak lokale anesthesie en wat rust na de procedure - meestal twee tot drie uur. Daarna is, net als na EVLO, poliklinische follow-up gedurende een jaar vereist. De praktijk heeft aangetoond dat de sclerotherapie van oppervlakkige veneuze stammen onvoldoende efficiënt is, aangezien de kans op herstel van de bloedstroom groter is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld EVLO.
 3. Het type hulpapparatuur. Onlangs zijn de mogelijkheden uitgebreid om sclerotherapie te combineren met medische technologieën die traditioneel worden gebruikt in cosmetologie en diagnostische apparatuur - echografie en röntgenonderzoek, diepe koude therapie en andere. Laten we kort stilstaan ​​bij het volgende:
  1. ECHO sclerotherapie. Dat wil zeggen, het uitvoeren van elk type sclerotherapie onder controle van echografie. Dankzij ultrasone controle in combinatie met een microschuim sclerosant, is het mogelijk om de geïnjecteerde stof zo gelijkmatig en nauwkeurig mogelijk te verdelen (schuim wordt perfect gevisualiseerd), om zelfs met diep gelegen grote bloedvaten en complexe gebieden van aderen te werken, - om een ​​betrouwbare vernietiging uit te voeren, waarbij significante manifestaties van de ziekte worden geëlimineerd.
  2. Cryosclerotherapie. Het betekent het uitvoeren van elke vorm van sclerotherapie in combinatie met medische apparaten die diepe kou opwekken. Dit is een moderne benadering om de tekenen van reticulaire spataderen te elimineren, wat de procedure niet alleen zo comfortabel mogelijk maakt, maar in sommige gevallen ook de effectiviteit ervan kan vergroten. Schuim sclerosant wordt vaak gebruikt, net als bij veel andere methoden. Maar als de patiënt bij hen een branderig gevoel voelt, stopt hier een speciale cryo-installatie, die een koud effect uitoefent op het gebied van de procedure, pijnreceptoren. Een luchtstraal van lage temperatuur (-35 ° C) leidt tot spasmen van kleine vaten - hun diameter neemt af. Dit vermindert de dosering en het volume van sclerosant, wat betekent dat het risico op ontstekingsprocessen en bijwerkingen zoals hyperpigmentatie en mattering wordt verminderd. De methode werd in 2011 voorgesteld door fleboloog Luis Navarro.
  3. Sclerotherapie CLaCS (CrioLaser en Crio Sclerotherapie - "cryolaser en cryosclerotherapie") combineert verschillende technologieën: injectie van sclerosant, percutane verwijdering van kleine oppervlakkige aderen met een neodymium (Nd) laser en cryotherapie. Het verschil met de vorige methode zit hem vooral in het feit dat eerst de percutane laservernietiging van de spataderen wordt uitgevoerd. De auteur van de methode is de Braziliaanse fleboloog Kasuo Miyake.

Bedenk dat cryosclerotherapie alleen geschikt is voor het verwijderen van kleine reticulaire aders en telangiëctasieën, dat wil zeggen voor cosmetische doeleinden.

Prijzen voor sclerotherapieprocedures in klinieken en schoonheidscentra in Moskou

De kosten van veneuze sclerotherapie zijn afhankelijk van het niveau van het medisch centrum, de ervaring en autoriteit van de fleboloog, de gebruikte apparatuur en benodigdheden en de ernst van het probleem. De kosten van klassieke compressie of schuimsclerotherapie beginnen dus vanaf 10.000 roebel per dij en onderbeen van één been, maar dit geldt voor kleine reticulaire aderen en telangiëctasieën. Als de behandeling van spataderen sclerose van grotere spataderen vereist, verdubbelen de kosten van de procedure voor hetzelfde werkgebied - het is 20.000 roebel of meer voor één ledemaat. Cryosclerotherapie CLaCS kost dezelfde prijs - van 20.000 roebel voor één been volledig en ongeveer 1.000 roebel voor een centimeterzone.

En EVLO (intraveneuze laserbehandeling) vereist bijvoorbeeld duurdere apparatuur, verbruiksartikelen (lichtgeleiders) en speciale vaardigheden van een specialist: dit type adervernietiging begint vanaf 35.000 roebel per onderste ledemaat (met een ongecompliceerde vorm van spataderen).

Nauwkeurigere prijzen worden bepaald na een specialistisch onderzoek, omdat elk probleem individueel is, een andere aanpak en hoeveelheid werk vereist. Opgemerkt moet worden dat u compressieondergoed moet kopen dat ongeveer 2.000-5.000 roebel kost - de prijs is afhankelijk van het merk, het type ondergoed (kousen, panty's) en de mate van compressie.

Iedereen wil zijn lichaam mooi en gezond zien. Spataderen, wijnvlekken, doorschijnende aderen zijn niet alleen een cosmetisch defect. Helaas zijn dit de eerste tekenen van spataderen, die kunnen leiden tot trofische ulcera en chronische veneuze insufficiëntie. Het goede nieuws is dat er een manier is om de gezondheidssituatie te verbeteren en de schoonheid van de benen te redden met sclerotherapie - moderne technieken zonder chirurgische ingrepen, littekens en langdurige revalidatie.

Waar kan ik een afspraak maken voor sclerotherapie??

Voor sclerotherapie bieden Moskou en andere steden een vrij breed scala aan klinieken. Mikhail Yuryevich Ermak, fleboloog bij de Gradient-kliniek, zal u vertellen waar u op moet letten bij het kiezen van een behandelingsplaats:

“Het verwijderen van de oppervlakkige aderen van de onderste extremiteit lijkt misschien op het eerste gezicht een eenvoudige procedure. In feite zit er veel werk achter het comfort en de snelle resultaten. Interventie in pathologisch veranderde vaten heeft een groot aantal nuances, vereist hoge kwalificaties en professionele vaardigheden. Comfort en efficiëntie zijn alleen gegarandeerd als de specialist precies de fijne kneepjes van het probleem begrijpt, weet welke manier beter is om te kiezen, welk medicijn en in welke concentratie moet worden gebruikt...

Naast bekwame specialisten moet de kliniek over uitstekende apparatuur en moderne apparatuur beschikken om zijn patiënten de keuze uit de meest effectieve methoden te kunnen bieden en de veiligheid te garanderen. Ik raad je ook aan aandacht te besteden aan de reputatie en de duur van het werk van de medische instelling..

Onze kliniek van innovatieve medische technologieën "Gradient" werkt alleen met gecertificeerde kwaliteitsapparatuur die voldoet aan moderne internationale normen. We hebben hooggekwalificeerde flebologen die hun vaardigheden voortdurend verbeteren en die honderden succesvolle operaties achter zich hebben. Clinic "Gradient" biedt medische diensten zoals het verwijderen van oppervlakkige aderen van de onderste ledematen, endovasale lasercoagulatie van aderen van de onderste ledematen en andere. We geven om onze patiënten en streven ernaar om de behandeling van spataderen betaalbaar te maken, daarom houden we de prijzen op een concurrerend niveau ".

* Licentie voor het uitvoeren van medische activiteiten nr. LO-77-01-018032 LLC "KIMT-GRADIENT" afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid van Moskou op 14 mei 2019.

** Het materiaal is geen openbaar bod. Prijsinformatie wordt ter referentie verstrekt en is geldig vanaf april 2020.

Sclerotherapie van de grote saphena

Bij gebruik van deze techniek is het niet nodig om de katheter over de hele lengte van de grote vena saphena te voeren. Dit is een onmiskenbaar voordeel, want elimineert mogelijke technische problemen en complicaties die verband houden met het plaatsen van een katheter.

Een onvoorwaardelijke indicatie voor sclerotherapie-chirurgie voor spataderen van de onderste ledematen is het falen van het klepapparaat van de sapheno-femorale overgang en de grote saphena. Met deze techniek kunt u de operatie onder lokale anesthesie uitvoeren en de patiënt binnen 15-20 minuten naar huis laten gaan. na de interventie, omdat de operatie wordt uitgevoerd vanuit één toegang en zonder mechanische verwijdering van de grote vena saphena.

De belangrijkste principes van intraoperatieve retrograde sclerobliteratie zijn bolus en een voldoende hoeveelheid geïnjecteerd sclerosant.

Een voorwaarde voor de geschiktheid van de uitgevoerde operatie is de hoge isolatie van de grote vena saphena direct tot aan de sapheno-femorale anastomose met ligatie en kruising van alle pre-estuariene zijrivieren. Daarna wordt de proximale vena saphena geligeerd en wordt een intraveneuze katheter in de distale ader ingebracht. De inbrengdiepte van de katheter moet minimaal 4-5 cm zijn. Vervolgens wordt een oplossing van scleroserend middel in de grote vena saphena geïnjecteerd en wordt het been omwikkeld met een elastisch verband. De operatie eindigt met een intradermale cosmetische hechting.

Bij het evalueren van de resultaten werd opgemerkt dat in 100% van de gevallen volledige vernietiging van de romp en zijrivieren van de grote vena saphena op de dij werd verkregen, in 80% van de gevallen op het onderbeen, wat we associëren met het onvoldoende volume geïnjecteerd scleroserend middel tijdens de ontwikkeling van de techniek..

Compressietherapie wordt binnen 1,5 maand toegepast. Verder worden na 2-3 maanden preventieve onderzoeken van patiënten uitgevoerd. Indien nodig werden aanvullende sessies van punctie-sclerobliteratie uitgevoerd.

De voordelen van onze voorgestelde techniek zijn dus: pathofysiologische validiteit - alleen spataderen met een vernietigd klepapparaat worden onderworpen aan sclerose, lage invasiviteit van de interventie, de mogelijkheid om een ​​operatie uit te voeren onder lokale anesthesie en op poliklinische basis, goed cosmetisch effect, gedeeltelijke en korte termijn handicap.

Tsapenko I.A. en etc.

"Sclerotherapie van de grote vena saphena" - een artikel uit de sectie Trombose